Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Quyết định
  • Quyết định số 32 -QĐ/ĐTN-BTC ngày 26/9/2017 v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 Nhiệm kỳ V (2017 - 2022 Tải file