Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Thư mời
  • Thư mời Hội nghị Ban chấp hành Quận Đoàn 12 lần thứ 2 nhiệm kỳ V (2017 - 2022) Tải file
  • Thư mời Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 Lần 2, Nhiệm kỳ V (2017 – 2022) Tải file
  • Thư mời Hội Nghị Ban chấp hành Quận Đoàn mở rộng lần thứ 22 Tải file
  • Thư mời Hội nghị tổng kết hoạt động Tháng thanh niên năm 2017 Tải file
  • Thư mời Hội nghị lần thứ 21- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 12 (Mở rộng)-Nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) Tải file