Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Hướng dẫn
  • Hướng dẫn số 22 -HD/ĐTN-BTG ngày 25/10/2018 Thực hiện Quy định 1374-QĐ/TU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Tải file
  • HD số 21-HD/ĐTN-BTG Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Qúy IV năm 2018 Tải file
  • HD số 20-HD/ĐTN-VP V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực địa bàn dân cư năm 2018 Tải file
  • Hướng dẫn số 19-HD/ĐTN-BTG ngày 17/9/2018 Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2018 Chủ đề: “Sáng tạo: từ tư duy đến hành động” Tải file
  • Hướng dẫn số: 18-HD/ĐTN-VP ngày 31/7/2018 Thực hiện công tác khen thưởng hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2018. Tải file
  • Hướng dẫn số: 17-HD/ĐTN-BTG ngày 30/7/2018 về Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý III năm 2018. Tải file
  • Hướn dẫn số:16-HD/ĐTN-BTG ngày 30/7/2018 V/v thực hiện cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Tải file
  • Hướng dẫn số 12-HD/ĐTN-BTG ngày 07/5/2018 Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, 6/2018 kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), 107 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018) Tải file
  • Hướng dẫn số 10-HD/ĐTN-BMT.ĐBDC ngày 20/3/2018 Thực hiện công trình thanh niên Tải file