Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Chương trình
  • Chương trình số 10-Ctr/ĐTN-VP ngày 09/03/2022 Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi Quận 12 năm 2022 - Chủ đề "Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức" Tải file