Thông báo

 

THÔNG BÁO

Các cơ sở Đoàn thực hiện Báo cáo định kỳ hàng THÁNG tại đường dẫn:

https://bom.to/5JoSPcDQ

(Các đơn vị thực hiện báo cáo Tháng định kỳ trước 11 giờ 00 ngày 15 hàng tháng,

nội dung báo cáo tính từ ngày 16 của tháng trước đến thời điểm báo cáo;

lưu ý mục 26 báo cáo tình hình DLXH tất cả các mảng theo nội dung báo cáo gửi Ban tuyên giáo) 

Kế hoạch
  • Kế hoạch số 50-KHLT/HDĐ-PGD&ĐT-NTN ngày 13/5/2022 Tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh Liên hoan "Trống - Kèn Đội ta" năm học 2021 - 2022 Tải file